Handlevogn

Alt innen datakabel

Bestillinger før kl. 14:00 sendes samme dag

Salgsbetingelser

 1. GYLDIGHET
  Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer og tjenester fra MAG DataKabel AS (heretter kalt MAG DataKabel) med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen skriftlig å ha godtatt salgsbetingelsene.

 2. PRODUKTBESKRIVELSE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER
  Selger er forpliktet til å levere et produkt som beskrevet i produsentens offisielle produktbeskrivelse og dokumentasjon. Brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning, og må ikke oppfattes som endelig og bindende.

 3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
  Alle priser er oppgitt eks mva og miljøavgift. MAG DataKabel kan endre prisen ved endringer i leverandørpris i perioden fra kundens bestilling til ordrebekreftelse er avsendt. Ved forsinket betaling belastes morarente og purregebyr. Forfallsdato er å forstå som det tidspunkt da beløpet skal være godskrevet MAG DataKabel sin konto. Selger har salgspant i kabler og utstyr inntil de er betalt i sin helhet. Dette innebærer at varen kan bli begjært tilbakelevert jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap.9-1 og 9-2.

  Dersom kjøper påberoper seg feil eller mangler, kan han kun holde tilbake betaling av en forholdsmessig andel av totalbeløpet. Hvis kjøper må antas være kommet i slik stilling at kjøpesummen ikke kan betales i rett tid, har MAG DataKabel rett til å heve avtalen, eventuelt utsette leveringen inntil betryggende sikkerhet for kjøpesummen foreligger.

 4. MONTERING/OPPLÆRING
  De avtalte priser for kabler og utstyr omfatter ikke vedlikehold, klargjøring, installasjon, opplæring eller tilpasning til andre typer utstyr eller andre tjenester.

 5. LEVERINGSBETINGELSER
  Varer leveres fritt fra våre lokaler. Frakt i henhold til egne satser vil bli belastet kunde ved tilkjøring. Alternativt belastes kostnad ved forsendelse med annen speditør. Kjøper er ansvarlig for egnede lokaler, herunder tilfredsstillende elektrisk opplegg, kjøleanlegg etc. Merkostnad påført MAG DataKabel som følge av kjøpers forhold (f.eks. forsinkelse, mangelfulle eller feilaktige opplysninger) kan MAG DataKabel kreve dekket av kjøper, eventuelt utsette levering. Leveringstiden kan forlenges som følge av forhold som MAG DataKabel ikke har herredømme over. Inn under denne bestemmelse går også feil i produkter og forsinkelser fra våre underleverandører. MAG DataKabel vil underrette kjøper straks vi får kjennskap til forsinkelse.

 6. REISEKOSTNADER/KJØRING
  Alle prisoverslag er eksklusive reisetid og transportkostnader som belastes i tillegg etter faktisk medgått tid og utgifter.

 7. TAUSHETSPLIKT
  Partene har taushetsplikt om alle opplysninger og materiale så lenge samarbeidet gjelder.

 8. REKLAMASJON OG MANGLER
  Dersom kjøper påberoper seg feil eller mangler ved levert vare som ikke faller inn under garanti, se pkt. 9, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele dette og påvise hvilken mangel som er grunnlag for reklamasjonen, slik at feil kan rettes før fakturaforfall. Hvis reklamasjon ikke skjer i rett tid, anses leveransen som godkjent, og betaling skal skje i henhold til pkt. 3. Ved rettidig reklamasjon er selgers ansvar for feil og mangler begrenset til å avhjelpe feilen eller mangelen i den utstrekning det fremgår av bestemmelsene i pkt. 9. MAG DataKabel fraskriver seg erstatningsansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, med mindre MAG DataKabel har utvist grov uaktsomhet. Ansvaret skal ikke under noen omstendighet overskride kr. 100.000.

 9. GARANTI
  MAG DataKabel garanterer varen mot fabrikasjonsfeil i henhold til fabrikantens bestemmelser. Garantitiden og sted for utførelse av feilretting er angitt i fabrikantens garantibestemmelser. Garanti bortfaller dersom der er gjort inngrep av ikke autorisert personell, bruk av uoriginale deler, feil tilkopling, skjødesløs behandling, store spenningsvariasjoner, vannskade o.l. Uavhengig av garantibetingelser kan kunder få utført service hos MAG DataKabel.

  Leie av erstatningsutstyr kan avtales. Spesiell tilpasning av erstatningsutstyr belastes etter medgått tid, hvis garanti- eller service-avtalen ikke opererer med garantert feilrettingstid som ellers ville ha bli overskredet.

 10. RETUR AV UTSTYR
  Retur av varer aksepteres ikke uten skriftlig samtykke, og skjer for kjøpers regning og risiko. Dersom returen ikke kan lastes MAG DataKabel, belastes kunden med et gebyr på 20% av salgsverdi, minimum kr 100. Det forutsettes at original emballasje blir brukt. Programvare med brutt forsegling og spesialbestilte varer tas ikke i retur.

 11. VOLDGIFT
  Løses ikke eventuell uenighet ved forhandlinger, kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift etter Tvisteloven kapittel 32.

 12. FORSIKRING
  Oppdragsgiver er selv ansvarlig for forsikring av utstyr innlevert MAG DataKabel.